ผลงานวิจัย ปี 2563
ศึกษาผลการใช้ชุดฝึกทักษะบื่อการเรียน CAI ในการพัฒนาทักษะทางสติปัญญาและการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ เรื่องการจับคู่สัตว์และอาหารสัตว์ของนักเรียนออทิสติก (อ่าน 325) 11 ก.ย. 64
ผลของการใช้ชุดฝึกกิจกรรมการเคลื่อนไหวในการลดพฤติกรรมซ้ำๆของเด็กออทิสติก ระดับเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อ่าน 329) 11 ก.ย. 64
การพัฒนาทักษะการล้างจานเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ห้องเรียนมะม่วง โดยใช้โปรแกรม Task Analysis (อ่าน 358) 11 ก.ย. 64
ชื่อเรื่องวิจัย การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมล้อเลื่อนฝึกเดิน (Wheel Walker) เพื่อพัฒนาความสามารถของการเดินในเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ระดับชั้นแตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อ่าน 328) 11 ก.ย. 64
การพัฒนาความสามารถในการทรงตัวขณะเคลื่อนไหว โดยใช้สื่อการสอน ตารางผลไม้ 9 ช่อง ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย: การศึกษารายกรณี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อ่าน 397) 11 ก.ย. 64
ศึกษาความสามารถในการสวมใส่เสื้อผ้าโดยการใช้ชุดฝึกกิจกรรมการแต่งกายของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (อ่าน 252) 01 ก.ย. 64
การพัฒนาทักษะด้านกล้ามเนื้อมือในการทำงาน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ โดยใช้ชุดฝึกลีลามือเขียนตามรอยประ (อ่าน 257) 01 ก.ย. 64
การพัฒนาความสามารถในการนั่งทรงตัวของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพโดยใช้ชุดสื่อการสอนออนไลน์ "การฝึกนั่งทรงตัว" (อ่าน 236) 01 ก.ย. 64
การพัฒนาความสามารถในการทรงตัวของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้เกมกล่องฝึกการทรงตัว: การศึกษารายกรณี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อ่าน 245) 01 ก.ย. 64
การพัฒนาการเขียนพยัญชนะไทยในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้การสอนที่ใช้ประสาทสัมผัสหลายด้านร่วมกับการใช้สี (อ่าน 290) 01 ก.ย. 64
ผลการศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมเหมียวๆ โฮ่งๆ (อ่าน 294) 01 ก.ย. 64
ศึกษาความสามารถผลการพัฒนาทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อม ทางวิชาการโดยใช้ชุดกิจกรรมการลากเส้นพื้นฐานในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อ่าน 262) 26 ส.ค. 64
การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสาหรับเด็กดาวน์ซินโดรมด้วยชุดฝึกกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก (อ่าน 252) 26 ส.ค. 64
ศึกษาการใช้ชุดฝึกพัฒนาการเตรียมความพร้อมทางวิชาการของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้ชุดฝึกพัฒนาการ “มารู้จักร่างกายกันเถอะ” ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อ่าน 258) 26 ส.ค. 64
ผลของการใช้แอพพลิเคชั่น angieemo ต่อการรับรู้อารมณ์ของบุคคลอื่นในบุคคลออทิสติก (อ่าน 263) 26 ส.ค. 64
ผลการใช้ชุดสื่อฝึกสัมผัสชุดเบลล์น้อยคอยรักเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ประสาทสัมผัสทางกายเพื่อ เตรียมความพร้อมสาหรับการฝึกอักษาเบลล์ (อ่าน 254) 12 ส.ค. 64
การศึกษาความสามารถในการเคลื่อนย้ายตัวไปข้างหน้า/ข้างหลังและการเปรียบเทียบความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังร่วมกับไหล่ (Triceps brachii with deltoid muscle) ก่อนและหลังการฝึก ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภ (อ่าน 262) 12 ส.ค. 64
การพัฒนาความสามารถในการออกเสียงเป็นคำพยางค์เดียวของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหลังการฝึกด้วยชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อในช่องปาก (อ่าน 325) 12 ส.ค. 64
การพัฒนาความสามารถทักษะทางสติปัญญาหรือวิชาการโดยชุดผักและผลไม้ที่หนูๆควรรู้ในบุคคลออทิสติก (อ่าน 248) 12 ส.ค. 64
ผลการแก้ไขปัญหาการจำและไม่รู้จักตัวเลข 1-5 ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้สื่อประสม (อ่าน 246) 12 ส.ค. 64