ภาพกิจกรรม
6 กุมภาพันธ์ 2566 ต้อนรับทีมวิจัยเรื่องการพัฒนาสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษและโรงเรียนเด็กพิเศษ
( จำนวน 5 รูป / ดู 35 ครั้ง )
3 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการทัศนศึกษาน้องพิเศษ ณ ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค
( จำนวน 6 รูป / ดู 55 ครั้ง )
1 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6
( จำนวน 2 รูป / ดู 44 ครั้ง )
31 มกราคม 2566 มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ และรางวัลครูดีศรีกรุงเก่า
( จำนวน 13 รูป / ดู 76 ครั้ง )
27 มกราคม 2566 โครงการทัศนศึกษาน้องพิเศษ ณ นิวแลนด์สวนผึ้ง และ บ้านหอมเทียน จังหวัดราชบุรี
( จำนวน 9 รูป / ดู 47 ครั้ง )
27 มกราคม 2566 ร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคกลางและภาคตะวันออก
( จำนวน 7 รูป / ดู 37 ครั้ง )
24 มกราคม 2566 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สำรวจและตรวจวัดคุณภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
( จำนวน 9 รูป / ดู 33 ครั้ง )
20 มกราคม 2566 เข้าร่วมพิธีเปิดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก
( จำนวน 2 รูป / ดู 36 ครั้ง )
18 มกราคม 2566 เข้าร่วมให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณรางวัลกำนันยอดเยี่ยม พ.ศ 2566
( จำนวน 3 รูป / ดู 22 ครั้ง )
17 มกราคม 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา
( จำนวน 4 รูป / ดู 22 ครั้ง )