การประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
ประกาศค่าเป้าหมายศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2562