ผลงานทางวิชาการ
“ผลของการใช้ชุดฝึกเดินต่อความสามารถในการเดินของเด็กสมองพิการ” (อ่าน 487) 05 มี.ค. 63
“ผลของการใช้ชุดการเรียนรู้ที่มีต่อความสามารถด้านความรู้ความเข้าใจเรื่องสระ” ระดับเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : กรณีศึกษาเด็กชายวชิรวุฒ เสนะวีระกุล (อ่าน 470) 05 มี.ค. 63
รายชื่องานวิจัยของบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อ่าน 1121) 20 มิ.ย. 57
งานวิจัยในชั้นเรียน ผลของการใช้ชุดฝึกทักษะและสื่อการเรียนรู้ CAI เรื่องการจำแนกสัตว์ นักเรียนที่มีคว (อ่าน 2410) 17 ต.ค. 56